سبحان من يميت و يحيی و لا اله

الی هو الذی اخذالعهد فی الست

پدر رفت ....... 

                   بزرگ بود و از اهالی امروز

                                                 و با تمام افقهای باز نسبت داشت

                                    .............. و هيچ فکر نکرد که ما ميان پريشانی تلفظ درها

                          برای خوردن يک سيب چقدر تنها مانديم

سانحه ای دلخراش در شامگاه ۱۷ دی ماه گرمای خانه را از ما گرفت

سالها صبر ببايد پدر پير فلک را              تا دگر مادر گيتی چو تو فرزند بزايد

بدينوسيله از کليه عزيزانی که در مجلس تدفين - تشييع و بزرگداشت

مرحوم حاج جواد نعمتی شرکت نمودند کمال تشکر را به عمل می اورم

با تشکر فرزندش محمدحسين نعمتی