با سلام

غير از غم و اندوه . بجز غصه و ماتم

چيز دگری قسمت ما نيست در عالم

چشمان تو بانو همه دلخوشيم بود

روزی که در اين دار بلا پای نهادم

                                                           افتاده ام از اوج و از گندم و شيطان

                                                             جز چشم دل انگيز شما نيست به يادم

مگذار بگويم چه کسی راه مرا زد

مگذار بکئويم چه کسی داد به بادم

با ياد تو هر گوشه اين شهر بهشت است

تو حضرت حوايی و من حضرت آدم

بانو غزل ساده من را بپذيريد

خواهيد نخواهيد همين است سوادم