باید فراموشت کنم 

باید فراموشت کنم 

باید این نخ پوسیده را از انگشتم باز کنم

و فراموشت کنم 

آه 

بادبادک کودکی هایم