نشسته ام و برای تو شعر می گویم

و ساده تر از من 

قناری زردی است 

که در حیاط مجاور 

برای دسته گلهای سرد مصنوعی سرود می خواند