این روزها که می گذرد حالم خیلی گرفته ، گاهی فکر می کنم بزنم برم واسه خودم چند ماهی این بر و اون بر فارغ از این تنگ نظری ها قدر نشناسی ها بی مرامی ها نمی دانم شاید هم نوبت من باشد که شمشیرها را دریابم  چی بگم  خدا اخر عاقبت همه شاعرا را بخیر کنه ... خدا جون خودت این اتیش و  به پا کردی  خودت یه جوری ردیفش کن ! ممنون ........

گلایه ...

گلایه ای است ولی مختصر به چند نفر

نصیحتی است ولو بی ثمر به چند نفر

من از زیارت خورشید امدم آری

که باز هدیه کنم بال و پر به چند نفر

چه داستان غریبی است از اهالی باغ

که چوب داده برای تبر به چند نفر؟؟!!

بگو چه بر سر گلهای باغ می آمد؟؟

نمی رسید اگر این خبر به چند نفر

سیاوشیم که در شعله ها نمی سوزیم

تهمتنیم ولی یک نفر به چند نفر؟؟

هزار بیت اگر بر کنی نمی آید

لباس فاخر اهل هنر به چند نفر!!

به زور حرف شما نیست می برد تا عرش

خدا که داشته باشد نظر به چند نفر

به چترها !!  به سیاهی !!  بخند باران جان !

به این  تفکر عصر حجر!!!  به چند نفر!!!

من ایستاده ام اینجا چگونه است خدا

نداده ذره ای اما جگر به چند نفر!!

زبان غلاف نمودم و گرنه می دیدید

که آبرو به که ماند ؟؟ که سر به چند نفر؟؟

*****

هزار سال گذشت و هنوز می گویند:

حسین رفته ولی یک نفر به چند نفر؟؟!!

محمد حسین نعمتی