سلام سال نو مبارک

با یک سپید آغاز می کنم

فرقی نمی کند

بهار است یا  پاییز

تابستان است

         یا زمستان

برای این درخت پیر روییده بر مرز

اما می خواهد بداند

سرانجام

هیزم شکن  از کدام سو می آید

                             به کدام سو می افتد