با وجود

تمام غزلهايم

از من يک قطعه بيشتر نمی ماند