نشسته ام و برای تو شعر می گویم

و ساده تر از من 

پرنده ی زردی است 

که در حیاط مجاور 

برای دسته گلهای سرد مصنوعی سرود می خواند