با سلام مجدد

چند روز پيش سفری به بوشهر داشتم

اين سفر جدا از تمام حسنهايی که داشت

باعث شد اين دوباره غزل به من رو کند

جمع دوستان

دريا

غروب

و شرجی بندر

حس تازه ای به انسان می داد

سعی می کنم به زودی با جند کار جديد در خدمتتان باشم