اين هم « قطعه ي » خداحافظي را تقديم به تمام23 همسفر سفر سبزمان كه و تمام انهايي كه در سفر 4 ساله دانشگاه با من بودند.

 

شنيده آخر خط مي شود خداحافظ

زپيش روي تو رد مي شود خداحافظ

 

                      هزار اشرفي خنده تا يك « عباسي »          

حساب كرده ، عدد مي شود خداحافظ

 

چقدر فرصت گل مي رود ز دستانم

چقدر زود نود مي شود خداحافظ

 

رديف آخر از احساس مي شود خالي

 و حال قافيه بد مي شود خداحافظ

 

و حوض كوچك چشمم براي 23 بار

دچار حالت مد مي شود خداحافظ

 

زمانه مثل شما « لم يلد و لم يولد»

دلم دوباره احد مي شود خداحافظ

 

دلم چقدر هواي گريستن دارد

ولي سلام تو سد مي شود خداحافظ

 

و خداحافظ تمام دل مشغولي هايم . تمام دلهره هاي جواني

 

و خداحافظتان تمامي بي قراري هايم -----